Higienistka stomatologiczna

Dla kogo

 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Informatyka w pracy higienistki dentystycznej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Materiały i leki w stomatologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Informatyka w pracy higienistki dentystycznej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Materiały i leki w stomatologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia i technika wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w stomatologii
 • Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Higienistka stomatologiczna

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

530-389-770

sekretariat@e-logos.com.pl