Opiekun medyczny

Dla kogo

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną oraz BHP
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Podstawy opieki medycznej
 • Wychowanie fizyczne
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Podstawy aktywizacji przyłóżkowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia zabiegów i czynności z zakresu opieki medycznej
 • Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Pracownia umiejętności zawodowych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Opiekun medyczny

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzieopiekun medyczny MED.14Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

 

530-389-770

sekretariat@e-logos.com.pl