Terapeuta zajęciowy

Dla kogo

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Język angielski zawodowy
 • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patologii fizjologii człowieka
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja alternatywna
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Planowanie i organizowanie ter indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Terapeuta zajęciowy

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzieterapeuta zajęciowy MED.13Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

 • domy dziecka;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy dziennego pobytu;
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

530-389-770

sekretariat@e-logos.com.pl